wrapper

Одељење комуналне полиције

 
 

Aдреса

 • Трг револуције 45/8 (зграда oсмоспратнице)

 • 16 000 Лесковац

 

Teлефон

 • +381 16 215-400

 • +381 64 8973965

 

Радно време

 • Понедељак - Недеља

 • 07:00 - 22:00

Обавља послове који се односе на:

 • непосредно одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност, на месту одржавања реда, спречавањем нарушавања, односно, успостављањем нарушеног комуналног реда, а нарочито: 
 1. спречавање ометања у вршењу комуналних делатности и заштита комуналних објеката од прљања, оштећивања и уништавања;
 2. заштиту зелених површина и површина јавних намена од бесправног заузећа и оштећивања (остављањем возила, ствари и других предмета, запрека за возила, постављањем привремених монтажних објеката и слично);
 3. сузбијање нелегалне продаје и вршења других делатности на површинама јавне намене и другим јавним местима на којима није дозвољена продаја одређених производа;
 4. спречавање радњи којима се нарушава опште уређење Града (прљање и оштећивање фасада и других спољних делова зграде, као и споменика и скулптуралних дела; исписивање порука, обавештења, цртежа на спољним деловима зграде и површинама јавне намене; лепљење плаката, огласа, обавештења, смртовница, реклама и друго, постављање средстава за оглашавање, ван предвиђеног места; уништавање и оштећивање ограде и зеленила и других елемената уређења површина око зграда; прљање, оштећивање или премештање објеката и уређаја на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу; прљање и оштећивање градског мобилијара; остављање грађевинског и другог отпада на површинама јавне намене; спаљивање смећа и отпадних гума и друге врсте отпада; ометање коришћења и оштећивање површина јавне намене и у јавном коришћењу од кретања, заустављања и паркирања моторних возила; оштећивање и уклањање затварача са отвора на површинама јавне намене и у јавном коришћењу; постављање запрека за возила супротно прописима града; изливање отпадних вода и друге нечистоће на површине јавне намене; вршење других радњи којима се нарушава уредност и чистоћа града, као и контрола извршавања прописаних обавеза у погледу одржавања објеката и простора у чистом и уредном стању);
 5. контролу уклањања снега и леда;
 6. спречавање просјачења и употребе запаљивих и експлозивних средстава на јавним местима (петарде и слично);
 7. контролу извођења и шетања кућних љубимаца без поводника и заштитне корпе;
 8. заштиту гробаља од неовлашћеног коришћења;
 9. обезбеђивање услова за несметано спровођење мера за заштиту од пожара (слободан приступ објекту, противпожарном путу и степеницама и др.);
 10. обезбеђивање поштовања радног времена угоститељских и других објеката чијим се радом може угрозити мир и спокојство грађана;
 11. контролу паркирање (контрола коришћења паркиралишта у складу са прописима и сигнализацијом, паркирање на резервисаним паркинг местима и прилазима паркинг месту);
 12. контролу употребе симбола и имена Града.
 • обавештавање грађевинске инспекције о извођењу грађевинских радова на објекту;
 • обавештавање надлежне инспекције по питањима у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају у складу са законом и прописима Града, који се односи нарочито на:
 1. јавни линијски и ванлинијски превоз путника (несметано одвијање линијског превоза путника, пријем и искрцавање путника у јавном линијском и ванлинијском превозу путника на стајалиштима која су за то одређена и др.);
 2. ауто-такси превоз (откривање нелегалног такси превоза, коришћење такси стајалишта у складу са прописом и хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, спречавање паркирања такси возила ван такси стајалишта, паркирање на аутобуским стајалиштима, уредност и чистоћа такси возила и др.);
 3. ванлинијски превоз путника и робе за сопствене потребе, укрцавање и искрцавање путника на аутобуским стајалиштима које је забрањено градском одлуком;
 • заштиту општинских и некагорисаних путева, улица и државних путева из надлежности Града и припадајућих путних објеката од непрописног заузећа и оштећивања, односно сваког чињења којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу, као и заштита бициклистичких и пешачких стаза, саобраћајница у насељу, саобраћајних ознака и сигнализације;
 • заштиту културних добара и других јавних објеката од значаја за град;
 • контролу над применом закона и других прописа и општих аката, као и других послова из надлежности Града;
 • послове подршке у спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности Града;
 • пружање помоћи надлежним органима Града, предузећима, организацијама и установама у спровођењу њихових извршних одлука (асистенција);
 • предузимање хитних мера заштите животне средине, заштите људи и имовине од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности Града;
 • послове везане за учествовање у вршењу спасилачке функције и пружање помоћи другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода и
 • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.