wrapper

 

На основу члана 85. став 2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10... 68/15, 103/15 и 99/16) и члана 38. став 1. тачка 4. Статута града Лесковца („Сл. гласник града Лесковца“ број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), градоначелник града Лесковца донeo je Одлуку о оснивању Службе за буџетску инспекцију града Лесковца број 4824/2017-IV од 30.11.2017. године („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 23/17). Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Службе за буџетску инспекцију број 3543/2017-IV од 01.08.2017. године („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 14/17).

Канцеларије Службе за буџетску инспекцију се налазе у ул. Трг Револуције бр. 45 на осмом спрату (канцеларије број 3 и 10). Радно време Службе за буџетску инспекцију града Лесковца је од 7-15 часова. Рад Службе усмерава, контролише и руководи њоме, у складу са Законом, градоначелник као извршни орган града.

Служба има следеће организационе јединице:

  • Одсек за буџетску инспекцију и
  • Остали послови у Служби.

Радом Службе за буџетску инспекцију руководи руководилац Службе, а радом одсека руководи шеф одсека. Руководилац Службе за буџетску инспекцију за свој рад и рад Службе одговара градоначелнику. За свој и рад одсека, шеф одсека одговара руководиоцу Службе и градоначелнику.

Руководилац Службе за буџетску инспекцију града Лесковца је дипломирани економиста Ђокић Благоје а шеф одсека за буџетску инспекцију је дипломирани економиста Станимировић Јасмина. Служба је надлежна за спровођење инспекције над:

  1. Директним и индиректним корисницима средстава буџета локалне власти,
  2. Јавним предузећима основаним од стране јединице локалне самоуправе, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима јединица локалне самоуправе има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода,
  3. Правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета јединице локалне самоуправе за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета јединице локалне самоуправе по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донације, дотација и друго. 

Служба врши контролу примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката. Послови контроле обављају се по програму и плану које доноси надлежни извршни орган локалне власти а на захтев истог органа власти врши се ванредна контрола.

Служба доставља градоначелнику извештаје о извршеним контролама са налазима и мерама. Служба у годишњем извештају доставља Скупштини града записнике о спроведеним контролама код корисника, а ради упознавања и предузимања одговарајућих мера из њене надлежности.

У вршењу функције запослени у Служби су обавезни да чувају тајност службених и пословних података. Правни акти које доноси Служба су правилници, решења и закључци.

Ако орган или организација у року не поступи по мерама из члана 9. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције, буџетски инспектор, у складу са чланом 10. Уредбе, доноси решење којим налаже мере и одређује рок за отклањање утврђених незаконитости.

Ако се у поступку контроле органа и организација утврди да није извршен попис, да није исказано стање имовине, капитала, обавеза, прихода и расхода или финансијског резултата, односно да књиговодствене евиденије нису потпуне, уредне или ажурне, или да обрачуни нису урађени на прописани начин, услед чега није могуће обавити контролу, буџетски инспектор ће закључком наложити да се недостаци отклоне (члан 8. Уредбе).

Средства за финансирање послова Службе за буџетску инспекцију обезбеђују се у буџету града са позиција раздела извршни орган града – градоначелник. Надлежности, овлашћења и обавезе Службе за буџетску инспекцију утврђени су Законом о буџетском систему, Уредбом о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције, Статутом града Лесковца и Одлуком о оснивању Службе за буџетску инспекцију.