wrapper

       С Т А Т У Т   Г Р А Д А        

ГРАДСКА СКУПШТИНА

    ГРАДОНАЧЕЛНИК    

 

      ГРАДСКО ВЕЋЕ      

 

    ГРАДСКА УПРАВА     

 

Највиши правни акт Града је Статут којим се ближе уређују начин, услови и облици вршења права и дужности из надлежности Града. Статут доноси Скупштина града већином гласова од укупног броја одборника. У вршењу своје надлежности, Град доноси прописе самостално, у складу са својим правима и дужностима утврђеним Уставом, законом, другим прописима и Статутом.

 

Органи Града су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће и Градска управа.

 

Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, Законом и Статутом. Скупштину града чини 75 одборника, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и овим Статутом. Скупштина града има председника Скупштине града.

 

Председник скупштине града организује рад Скупштине града, сазива и председава њеним седницама. Председник Скупштине града представлја и заступа Скупштину града пред свим међународним и домаћим субјектима, организацијама и телима. Председник Скупштине града има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавлја своју дужност. Заменик председника Скупштине града бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине града. Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине града.

 

Извршни органи Града су Градоначелник и Градско веће.

 

Градоначелника бира Скупштина града, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града. Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Председник Скупштине града предлаже кандидата за Градоначелника. Кандидат за Градоначелника предлаже кандидата за заменика Градоначелника из реда одборника, кога бира Скупштина града на исти начин као и Градоначелника.

 

Помоћници Градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове утврђене актом о организацији Градске управе. Помоћнике Градоначелника поставља и разрешава Градоначелник. У Градској управи може бити постављено највише пет помоћника Градоначелника.

 

Градско веће чине Градоначелник, заменик Градоначелника, као и 11 чланова Градског већа које бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Градоначелник је председник Градског већа.

 

Градска управа организује се у више организационих јединица. Број, назив и области за које се образују одељења управе утврђује се актом о организацији градске управе. Радом Градске управе руководи начелник Градске управе. Начелника Градске управе поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на пет година. Основне организационе јединице су:

 1. Одељење за финансије,
 2. Одељење за општу управу и заједничке послове,
 3. Одељење за друштвене делатности и локални развој,
 4. Одељење за урбанизам,
 5. Одељење за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру,
 6. Одељење за имовинско-правне послове и имовину,
 7. Одељење за инспекцијске послове,
 8. Одељење за привреду и пољопривреду,
 9. Одељење за заштиту животне средине,
 10. Одељење за јавне набавке,
 11. Одељење за послове скупштине града и Градског већа,
 12. Одељење за пружање услуга грађанима-Градски услужни центар и
 13. Одељење комуналне полиције.

Посебне организационе јединице су:

 1. Кабинет Градоначелника и
 2. Служба за управљање кадровима.

 

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Видео галерија