wrapper

Одељење за општу управу и заједничке послове

 
 

Aдреса

 • Пана Ђукића 9-11

 • 16 000 Лесковац

 

Teлефон

 • +381 16 200-831

 • +381 16 200-832

 • +381 16 200-862

 

Радно време

 • Понедељак - Петак

 • 07:00 - 15:00

Обавља послове који се односе на:

 • послове везане за организацију и унапређење рада одељења градске управе
 • вођење управног поступка у области матичних књига, личног имена и породичних односа;
 • вођење матичних књига и издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана;
 • вођење управног поступка у области матичних књига, личног имена и породичних односа за општине Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце;
 • вођење матичних књига и издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана за општине Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце;
 • ажурирање дела јединственог бирачког списка за подручје града Лесковца;
 • издавање потврда о изборном или бирачком праву;
 • оверу потписа, рукописа и преписа;
 • примање, прегледање, распоређивање, евидентирање и достављање поште упућене органима града и Градској управи;
 • вођење евиденције о вануправним предметима органа града, градске управе и вођење евиденције о управним предметима градске управе чија се евиденција не води у другој унутрашњој организационој јединици градске управе;
 • издавање уверења и потврда на основу података о којима се не води службена евиденција када је доказивање тих чињеница прописано законом;
 • отпремање поште органа града и градске управе;
 • архивирање и чување архивираних предмета, излучивање безвредног регистраторског материјала и предаја архивске грађе надлежном архиву;
 • послове управљања информационим системом, стручне координације, сарадње, организације и рада на увођењу, развоју и коришћењу информатичке технологије за органе града и градску управу;
 • послове администрације сервера, радних станица и рачунарских мера;
 • израду и одржавање wеб сајтова, сервиса и апликација;
 • израду апликација за потребе градске управе, одржавање и бацкуп база података;
 • пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права;
 • израду планова одбране који су саставни део Планова одбране Републике Србије, предузимање мера за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности и Плана одбране Републике Србије, предузимање мара за функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању, спровођење мера

приправности и предузимање других мера потребних за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању;

 • стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за град Лесковца;
 • послове економата;
 • текуће и инвестиционо одржавање и обезбеђење пословних зграда, пратећих објеката, уређаја и опреме, уређивање и загревање просторија и противпожарну заштиту;
 • послове везане за употребу, одржавање, сервисирање и гаражирање возила;
 • курирске послове, доставу материјала, одржавање чистоће и друге помоћно-техничке послове;
 • припрему Нацрта одлуке о образовању месних заједница и спровођење прописа којима су регулисани положај и права месних заједница;
 • унапређивање организације рада месних заједница;
 • стручне и административне послове за потребе месних заједница и њених органа;
 • стручне и административне послове за избор органа месних заједница;
 • послове везане за учествовање у заштити људи, материјалних и културних добара и животне средине на територији града од елементарних непогода, удеса и катастрофа, у складу са Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града и
 • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

 

Ради обављања појединих послова из надлежности градске управе оснивају се месне канцеларије за следећа подручја:

 1. Барје, за подручје: Барја, Вине, Калуђерца, Црцавца, Оруглице, Равног Дела, Гагинца и Мелова;
 1. Белановце за подручје: Белановца, Миланова, Карађорђевца, Петровца и Душанова;
 1. Брестовац за подручје: Брестовца, Липовице, Кутлеша, Шарлинца, Драшковца, Доњег Бријања и Међе;
 1. Богојевце за подручје: Богојевца и Навалина;
 1. Бунушки Чифлук за подручје: Бунушког Чифлука, Горње Бунуше, Доње Бунуше, Радоњице и Тодоровца;
 1. Винарце за подручје: Винарца, Прибоја, Залужња, Подримца и Доњег Стопања;
 1. Вучје за подручје: Вучја, Брзе и Жабљана;
 1. Велико Трњане за подручје: Великог Трњана, Пресечине и Рудара;
 1. Велика Грабовница за подручје: Велике Грабовнице, Мале Грабовнице, Загужана, Зољева и Тулова;
 1. Велика Копашница за подручје: Велике Копашнице, Мале Копашнице, Падежа и Слатине;
 1. Грделица за подручје: Грделица (варош), Грделица (село), Бојишине, Боћевице, Велике Сејанице, Вељег Кола, Дедине Баре, Козара, Ковачеве Баре, Несврте, Ораовице (код Грделице), Палојца, Тупаловца, Добротина и Бистрице;
 1. Доња Јајина за подручје: Доње Јајине, Шишинца, Кукуловца, Горње Јајине и Паликуће;
 1. Дрћевац за подручје: Дрћевца, Горње Локошнице, Големе Њиве, Црковнице и Ораовице (код Црковнице);
 1. Губеревац, за подручје: Губеревца, Горњег Буниброда, Доњег Буниброда, Жижавице и Бадинца;
 1. Јашуња за подручје: Јашуње, Доње Купиновице, Злокућана и Грајевца;
 1. Манојловце за подручје: Манојловца, Велике Биљанице, Мале Биљанице, Доње Слатине, Горње Слатине, Доњег Крајинца, Горњег Крајинца, Кумарева, Мрштана, Рајног Поља, Јелашнице, Злоћудова и Номанице;
 1. Мирошевце за подручје: Мирошевца, Горине и Букове Главе;
 1. Орашац за подручје: Орашца, Горње Купиновице, Јарсенова, Ступнице, Пискупова и Градашнице;
 1. Печењевце за подручје: Печењевца, Брејановца, Чуфлука Разгојнског, Каштавара, Чекмина и Живкова;
 1. Предејане за подручје: Предејане (варош), Предејане (село), Бричевља, Граова, Кораћевца, Крпејца, Личног Дола, Мрковице, Сушевља, Црвеног Брега и Новог Села;
 1. Разгојна за подручје: Разгојне, Доње Локошнице, Грданице, Смрдана и Бабичког;
 1. Стројковце за подручје: Стројковца, Накривња, Чукљеника, Белог Потока и Шаиновца;
 1. Славујевце за подручје: Славујевца, Дрводеље и Игришта;
 1. Турековац за подручје: Турековца, Горњег Синковца, Горњег Трњана, Свирца, Власа и Доњег Трњана;

 

Месне канцеларије су у саставу Одељења за општу управу и заједничке послове. Месне канцеларије обављају послове који се односе на:

 • пријем поднесака за градску управу;
 • вођење матичних књига и издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана за насељена места која покрива месна канцеларија;
 • прикупљање и достављање података за ажурирање бирачког списка;
 • оверу потписа, рукописа и преписа;
 • узимање изјава од грађана по замолницама надлежних органа;
 • издавање уверења о чињеницама о којима се не води евиденција код градске управе, када је доказивање тих чињеница прописано Законом;
 • прикупљање и достављање података за потребе државних органа и Градске управе;
 • пријем, завођење и експедицију поште и
 • друге послове који су им Законом, Статутом и другим актима Скупштине града поверени.

 

Месне канцеларије обављају послове према стручним упутствима и под надзором Одељења за општу управу и заједничке послове и одељења градске управе из чије надлежности обављају послове
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Видео галерија