wrapper

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ О РАДУ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Пословником о раду Градског већа ближе се уређује организација, начин рада и одлучивања Градског већа, радних тела као и друга питања од значаја за рад Градског већа.

Градско веће чине Градоначелникзаменик Градоначелника, као и 11 чланова Градског већа које бира Скупштина града.

Градоначелник представља Градско веће, сазива и води његове седнице.

Јавност рада Градског већа обезбеђује се у складу са законом и Статутом Града.

ПОСЛОВИ

Градско веће:

 • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина града;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 • врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града;
 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;
 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
 • поставља и разрешава начелника Градские управе;
 • доноси одлуку о радном времену Градске управе;
 • доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Граду;
 • стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима;
 • уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
 • одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти;
 • даје лиценце за обављање делатности производње и дистрибуције топлотне енергије у складу са законом, даје енергетске дозволе за изградњу и реконструкцију објеката за производњу топлотне енергије снаге преко 1 МВ и објеката за дистрибуцију топлотне енергије;
 • организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Град, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач Град;
 • организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
 • стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
 • управља имовином Града и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;
 • одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Града, уз сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије;
 • закључује уговор о давању на коришћење, односно у закуп непокретности које користи Град;
 • доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Града, уз сагласност Владе РС;
 • одлучује о распореду службених зграда и пословних просторија које користе органи Града;
 • одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности за потребе органа Града, у складу са законом;
 • одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе рада органа Града, у складу са законом;
 • помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на територији Града,
 • подстиче и помаже развој задругарства;
 • образује радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • даје сагласност на акта о унутрашњем уређењу и систематизацији Градских управа;
 • даје сагласност на одлуку о ценама, тарифни систем и др.;
 • подноси извештај Скупштини града о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
 • доноси Пословник о свом раду;
 • даје сагласност на финансијски план месне заједнице или другог облика месне самоуправе и разматра извештаје о утрошеним средствима месне заједнице или другог облика месне самоуправе;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима.

РАДНА ТЕЛА

Градско веће за разматрање питања из своје надлежности, давање мишљења и предлога о тим питањима и за обављање одређених задатака из надлежности Градског већа, образује стална иповремена радна тела.

 • Стална радна тела образују се као комисије, а повремена радна тела могу носити и друге називе (комисије, радне групе, савети и сл.). Стална радна тела образују се решењем Градског већа на период од четири године.
 • Повремена радна тела образују се решењем Градског већа за разматрање појединих питања из надлежности Градског већа која не спадају у делокруг сталних радних тела и њихов мандат престаје извршењем посла и подношењем извештаја Градском већу. Решењем о образовању повремених радних тела утврђује се њихова надлежност, састав, начин рада, рок за извршење задатaка и број чланова .

АКТИ

Градско веће у вршењу послова из свог делокруга утврђује предлог Одлуке о буџету града, доноси:

 • одлуке;
 • решења;
 • закључке;
 • препоруке;
 • пословник и друга акта и даје мишљења.

Радна тела Градског већа из свог делокруга доносе пословник, закључке, препоруке и друга акта.

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Видео галерија