wrapper

jugkomerc plannamenepovrsina

 

 • ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ЛЕСКОВЦА

  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО РОМСКОГ НАСЕЉА – Насеље “Славко Златановић” (Службени гласник града Лесковца 18/15)

  Површина обухвата Плана је 8,39 ха (3,98ха – северна целина обухвата и 4,41ха - јужна целина обухвата). Целокупно подручје Плана припада грађевинском подручју. Планским решењем стварају се услови за: легализацију подстандардног ромског насеља, изградњу инфраструктуре и саобраћајница, смањење деградираности животне средине и уређење планом обухваћеног дела насеља.

  Текстуални део плана можете преузети овде.

  Графички прилог План намене површина можете преузети овде.

  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕВЕРНИ ДЕО БЛОКА 39 У ЛЕСКОВЦУ (Службени гласник града Лесковца 1/13)

  Границом плана обухваћено је подручје шире градске зоне –простор између осовина Ул. Милоша Обилића, Ул. Светоилијске и пута Лесковац – Доња Јајина, корита реке Ветернице и линије која уоквирава простор с јужне стране -пружајући се по катастарским међама. Обухват плана карактерише живи рељеф. Од Ул. Светоилијске -према реци Ветерници и од Ул. Светолијске -до Ул. Црногорске, спуштају се источни обронци брда Хисар. Нагиб падине је доста стрм и креће се од 15°до 20°. Остали део обухвата је раван терен, денивелисан у односу на коту насипа. Површина обухвата износи око 17,01 ха.

  Текстуални део плана можете преузети овде.

  План намене површина можте прузети овде.

  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК 34 У ЛЕСКОВЦУ (Службени гласник града Лесковца 16/11)

  Границу Плана чине: осовина Ул. 28. Марта (са југозападне старне), осовина Булевара Николе Пашића (са северне стране), западна међа катастарске парцеле, железничке инфраструктуре (са североисточне старане) и осовина Булевара ослобођења (са јужне старне). Површина простора у оквиру границе плана износи 14,27 ха. Све парцеле у обухвату чине грађевинско земљиште (део грађевинског подручја ГУП-а Лесковца).

  Текстуални део плана можете преузети овде.

  План намене површина можте преузети овде.

  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ РЕКЕ ВЕТЕРНИЦЕ (Службени гласник општине Лесковац 15/06)

  План обухвата катастарске парцеле КО Лесковац, дуж корита реке Ветернице (у дужини од 1981,5 м), од С.Р.Ц. ''Дубочица'' до моста у Ул. Др. Јована Кашиковића. Решењем се регулише водоток и обезбеђује сигурна евакуација великих вода реке Ветернице кроз градско језгро.

  Текстуални део плана можете преузети овде.

  План намене површина можте преузети овде.

   

 •  
 • ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ОСТАЛО ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

  ПЛАН ДЕТАЉЕЊЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ПУТА ОП- 74, ГРДАНИЦА - ВЕЗА СА АДМИНИСТРАТИВНОМ ГРАНИЦОМ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН (Службени гласник града Лесковца 5/15)

  Површина планског обухвата износи П=4ха 29ар 67м2. Границом плана обухваћене су катастарске парцеле или њихови делови у катастарској општини Грданица. Планом се дефинишу елеменати за изградњу пута, чиме се стварају услови боље приступачности овом подручју и постиже повезаност са осталим општинским путевима у јединствен систем.

  Текстуални део плана можете преузети овде.

  Графички прилог Извод из ППГЛ можете преузети овде.

  Графички прилог Постојеће стање можете преузети овде.

  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕЗЕРВОАРЕ У СЕЈАНИЦИ, КОВАЧЕВОЈ БАРИ И ДЕДИНОЈ БАРИ И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО РЕЗЕРВОАРА У ДЕДИНОЈ БАРИ (Службени гласник града Лесковца 5/15)

  Границом плана су обухваћене катастарске парцеле у КО Дедина Бара, КО Сејаница и КО Ковачева Бара. Планом се дефинишу грађевинске парцеле резервоара и јавне површине у функцији прилаза до грађевинске парцеле резервоара у Дединој Бари и стварају услови за парцелацију површина јавне намене.

  Текстуални део плана можете преузети овде.

  Графички прилог Извод из ППГЛ можете преузети овде.

  Графички прилог Планирано стање разервоара у Ковацевој бари можете преузети овде.

  Графички прилог Планирано стање разервоара у Сејаници-горња махала можете преузети овде.

  Графички прилог Планирано стање разервоара у Сејаници - скола можете преузети овде.

  Графички прилог Планирано стање разервоара у Дединој бари можете преузети овде.

  Графички прилог План намене површина можете преузети овде можете преузети овде.

  Графички прилог План регулације и нивелације можете преузети овде.

  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КАНАЛ БАРА И КАНАЛ БУЧАН (Службени гласник града Лесковца 17/14)

  Границом плана обухваћене су катастарске парцеле и њихови делови у: КО Бобиште, КО Навалин, КО Грајевце, КО Богојевце, КО Лесковац, КО Бадинце, КО Мрштане, КО Братмиловце и КО Доњи Буниброд. Парцеле у обухвату плана припадају: водном земљишту, грађевинском земљишту у оквиру грађевинског подручја ГУП –а Лесковца, пољопривредном земљишту ГУП-а Лесковца, пољопривредном земљишту у обухвату Просторног плана града Лесковца и крајњем северном делу грађевинског подручја насељеног места Навалин.

  Планом се дефинишу потребни профили канала, прописују се правила грађења за канал, саобраћајнице и осталу инфраструктуру, као и правила уређења и грађења за парцеле у контактној зони канала. Површина простора у оквиру границе плана износи 147 ха 40а 84м2

  Текстуални део плана можете преузети овде.

  Графички део плана можете преузети овде.

  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА 55 БАРЈЕ – ДОЊА ОРУГЛИЦА РАВНИ ДЕЛ (Службени гласник града Лесковца 21/13)

  Границом плана обухваћене су катастарске парцеле и њихови делови: КО Барје, КО Вина, КО Гагинце, КО Мелово, КО Оруглица и КО Равни Дел. ОП 55 Барје-Бештица-Гагинце-Мелово-Д.Оруглица-Г.Оруглица-Равни Дел је орјентационе дужине око 24км. Површина простора у оквиру границе плана износи приближно 79ха 61а 86м2. Критична деоница пута је Доња Оруглица, Горња Оруглица, Равни Дел, где је пут употребљив само за тернска возила. Планским решењем дефинисаће се геометрија пута, правила грђења за пут и парцеле у контакт зони.

  Текстуални део Плана можете преузети овде.

  План регулације и нивелације можете преузети овде.

  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ОРАОВИЦА (Службени гласник града Лесковца 13/13)

  Границом плана обухваћене су катастарске парцеле КО Ораовица, које представљају део грађевинског подручја насељеног места. Планским решењем врши се измена трасе дела саобраћајнице у односу на њено катастарско стање, прилагођавајући се новонасталој ситуацији и начину коришћења предметног простора. Површина обухвата плана износи око 2,55 ха.

  Текстуални део Плана можете преузети овде.

  План намене површина можете преузети овде.

  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА РГ 11 02 КУМАРЕВО – ПРЕДЕЈАНЕ СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА /НА ДЕОНИЦАМА ОБУХВАТА – ИЗМЕЂУ ТЕМЕНА: Т2 - Т3, Т4 - Т5, Т9 – Т10 и Т13 – Т14/ (Службени гласник града Лесковца 1/13)

  У току спровођења Плана детаљне регулације разводног гасовода РГ 11-02 Кумарево-Предејане (Сл.гл.града Лесковца бр.2/2011) на појединим деоницама у зашитним зонама гасовода, услед неповољне конфигурације терена, објеката на траси или неадекватном растојању од трасе, решење је захтевало повећани обим радова. Приступило се анализи и налажењу оптималног и економски исплатљивијег решења, па је предложена измена и допуна трасе на деоницама. Циљ израде Измене и допуне плана је стварање услова за покретање поступка утврђивања јавног интереса и обезбеђење земљишта за изградњу измењене трасе разводног гасовода.

  Текстуални део плана можете преузети овде.

  План намене површина можте прузети овде.

  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ''ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ'' У ГРДЕЛИЦИ (Службени гласник града Лесковца 16/11)

  У обухват Плана улазе катастарске парцеле КО Грделица. Решењем се регулише постојећа и планира нова саобраћајна мрежа и унапређују постојеће формиране намене: пијаца, становање и пословање. Површина обухвата Плана је 1,68 ха.

  Текстуални део плана можете преузети овде.

  План намене површина можте прузети овде.

  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ДРУШТВЕНОГ ЦЕНТРА НАСЕЉА У ДОЊОЈ ЈАЈИНИ (Службени гласник града Лесковца 12/11)

  Простор у границама обухвата Плана, налази се између пута Шишинце – Доња Јајина, сеоских домаћинстава и сеоског пута, неуређеног корита реке Ветернице и пута Лесковац - Мирошевце. Решењем се формира центар приградског насеља – са пословним и услужним садржајима, чиме се употпуњују потребе становништва, а истовремено валоризује неизграђен, квалитетан простор. Укупна површина обухвата износи око износи 1,16 ха.

  Текстуални део плана можете преузети овде.

  План намене површина можте преузети овде.

  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕГИОНАЛНИ ГАСОВОД 11 – 02 ЛЕСКОВАЦ ГРЧ КУМАРЕВО ГРАНИЦА ГРАДА ЛЕСКОВЦА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА (Службени гласник града Лесковца 2/11)

  Граница Плана обухвата катастарске парцеле КО Бобиште, КО Кумарево, КО Братмиловце, КО Манојловце, КО Мрштане, КО Жижавица, КО Доње Крајинце, КО Горње Крајинце, КО Злоћудово, КО Бадинце, КО Номаница, КО Доњи Буниброд, КО Горњи Буниброд, КО Губеревац, КО Велика Грабовница, КО Добротин, КО Мала Копашница, КО Велика Копашница, КО Ораовица, КО Граово и КО Кораћевац, КО Сушевље, КО Палојце, КО Лични Дол. Дужина трасе обухваћене планом је 30.287 м. Решењем се дефинише положај трасе и услови за изградњу разводног гасовода са пратећим садржајима на територији града Лесковца.

  Текстуални део плана можете преузети овде.

  Ситуациони план можете преузети овде.

  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРАДСКО ИЗЛЕТИШТЕ ПАШИНА ЧЕСМА (Службени гласник града Лесковца 13/10)

  План обухвата катастарске парцеле КО Миланово. Излетиште се налази 11 км, северозападно од Лесковца, на надморској висини од 350 м. Решењем се унапређују постојећи и развијају нови спортско-рекреативни, туристички и угоститељски садржаји.

  Текстуални део плана можете преузети овде.

  План намене површина можте преузети овде.

  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА КОРИДОРУ АУТОПУТА Е75 БЕОГРАД – СКОПЉЕ РАЗРАДА ПРАТЕЋИХ САДРЖАЈА АУТОПУТА (Службени гласник града Лесковца 10/10)

  Планом је разрађен простор у циљу дефинисања услова за изградњу услужних и смештајних објеката –бензинских станица, мотела и пратећих туристичко-рекреативних садржаја. Реализацијом овог простора створиле би се могућности за: пружање услуга корисницима пута, као и привлачење посетиоца у транзиту дуж пута; што ће имати битну улогу у развоју туризма. Уоквиру обухвата плана налазе се делови КО Номаница и КО Злоћудово (територија града Лесковца) и КО Стајковце (територија општине Власотинце). Површина комплекса са западне стране аутопута је 8,53 ха. Површина комплекса са источне стране аутопута 16,50 ха.

  Текстуални део плана можете преузети овде.

  План намене површина можте преузети овде.

  ПЛАН ДЕТЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОДМОРИШТА СА БЕНЗИНСКОМ СТАНИЦОМ "БРЕСТОВАЦ" – СА ЗАПАДНЕ СТРАНЕ АУТОПУТА (Службени гласник града Лесковца 8/09)

  Границом Плана обухваћен је простор планираног одморишта "Брестовац", (са западне стране аутопута), и део деонице аутопута у КО Брестовац. Решењем се формирају пратећи садржаји аутопута (бензинска станица, услуге и простор за одмор и релаксацију), који представљају значајну компоненту укупног квалитета понуде корисницима пута, из правца кретања Ниш- Лесковац. Површина обухвата износи 2,31ха.

  Текстуални део плана можете преузети овде.

  План намене површина можте прузети овде.

  ПЛАН ДЕТЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОДМОРИШТА СА БЕНЗИНСКОМ СТАНИЦОМ "БРЕСТОВАЦ" ИСТОК (Службени гласник града Лесковца 8/09)

  Границом Плана су обухваћене катастарске парцеле неопходне за простор планираног одморишта "Брестовац", (са источне стране аутопута), и део деонице аутопута у КО Брестовац. Пружање услуга је намењено корисницима аутопута из правца кретања Лесковац-Ниш. Површина обухвата износи 2,47ха.

  Текстуални део плана можете преузети овде.

  План намене површина можте прузети овде.

  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА МАГИСТРАЛНИ ЦЕВОВОД ПИТКЕ ВОДЕ ДЕОНИЦА РУДАРСКА КОСА ЛЕСКОВАЦ (Службени гласник општине Лесковац 2/08)

  Простор у границама Плана обухвата катастарске парцеле КО Лесковац, КО Мрштане и КО Рударе, дуж трасе магистралног цевовода питке воде – на деоници Рударска коса – Лесковац. Цевовод је у функцији водосистема Барје и повезује резервоар "Рударску косу", са северним делом Лесковца.

  Текстуални део плана можете преузети овде.

  План намене површина можте преузети овде.

  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТРАСУ ИНДУСТРИЈСКОГ И ГРАДСКОГ КОЛЕКТОРА ОД ЛЕСКОВЦА ДО ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА (Службени гласник општине Лесковац 15/06)

  Простор у границама Плана обухвата катастарске парцеле у КО Лесковац, КО Бобиште, КО Навалин и КО Богојевце. Решењем се обезбеђује безбедна евакуација отпадних вода насељеног места Лесковац, до постројења и дефинише траса индустријског и градског колектора.

  Текстуални део плана можете преузети овде.

  План намене површина можте преузети овде.

  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУЛОВСКУ РЕКУ РАСТЕРЕТНИ КАНАЛ (Службени гласник општине Лесковац 6/06)

  Простор у границама Плана обухвата катастарске парцеле КО Велика Грабовница и КО Губеревац, у укупној дужини планираног корита реке од 2225 м. Решењем се дефинише оптималан начин заштите од поплава.

  Текстуални део плана можете преузети овде.

  ИЗМЕНА И ДОПУНА ГУП А СА ЕЛЕМЕНТИМА ДУПА ЗА ВАРОШ ГРДЕЛИЦУ-ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО РЕГИОНАЛНОГ ПУТА ОРАОВИЦА – ГРДЕЛИЦА – ВЛАСОТИНЦЕ У ГРДЕЛИЦИ (Службени гласник општине Лесковац 19/05)

  Границом Плана обухваћене су катастарске парцеле КО Ораовица. Решењем се дефинише габарит саобраћајнице, уклапањем постојећег дрвореда, регулише и раздваја саобрћај. Површина обухвата износи 5,62 ха.

  Текстуални део плана можете преузети овде.

  План намене површина можте преузети овде.

  ИЗМЕНА И ДОПУНА ГУП А СА ЕЛЕМЕНТИМА ДУП А ЗА ВАРОШ ГРДЕЛИЦУ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ДОМА ЗДРАВЉА У ГРДЕЛИЦИ (Службени гласник општине Лесковац 9/05)

  Границом Плана обухваћене су катастарске парцеле КО Грделица (варош). Решењем се успоставља саобраћајна мрежа – која прати трасу реализоване инфраструктуре, а истовремено радваја функције.

  Текстуални део плана можете преузети овде.

 •  
 • ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗВАН ПОДРУЧЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

   

  План детаљење регулације за постројење за пречишћавање воде за пиће Градиште за подручје Просторног плана општине Власотинце (Службени гласник општине Лесковац 8/15)

   

  Текстуални део плана можетепреузети овде.

  Графички прилог Извод из ПП општине Власотинце можете преузети овде.

  Графички прилог Постојеће стање можете преузети овде.

  Графички прилог План намене можете преузети овде.

  Графички прилог План регулације и нивелације можете преузети овде.

  Графички прилог План инфраструктуре можете преузети овде.

  Графички прилог План парцелације овде можете преузети овде.